Birleşmiş Milletler, Kadın Dostu Kentler 2, “Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Ortak Programı” 2014 Hibe Programı kapsamında Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen “Antalya’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi” isimli projenin faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

  • Örgütlenme Desteği

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği aktif üyelerine yönelik üç kez yapılan Örgütlenme Desteği faaliyeti, Esen Özdemir’in kolaylaştırıcılığında derneğimizin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Faaliyetlerin; 29 Kasım 2014 tarihli ilkine dernek gönüllüsü 14 kadın, 13 Aralık 2014 tarihli ikincisine 14 kadın, 10 Ocak 2015 tarihli sonuncusuna ise dernek gönüllüsü 13 kadın katıldı.

Kolaylaştırıcı Esen Özdemir’in önerisi ile kolektif iş yapabilmek ve gönüllü politikası gibi iki önemli başlık üzerine şekillenen etkinlikler yapıldı. Gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları öğleden önce oyunlar, öğleden sonra ise bu oyunlar üzerinden ilgili konuların tartışmaları ve çözüm önerileri geliştirilmesi şeklinde ilerledi. Atölyeler esnasında zaman zaman Esen Özdemir’in yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli konularda grup sunumları da yapıldı.

29 Kasım 2014 tarihli ilk çalışmada feminist bir örgütlenmenin temel ilkelerinin neler olması gerektiği üzerine odaklanan bir atölye gerçekleştirildi. Bu faaliyette; talepler, yapılabilirlikler ve yapılamayanlar üzerine uzun tartışmalar, eleştiriler ve özeleştiriler sonucunda Derneğin ilkeleri tekrar belirlenerek tüm aktif katılımcıların bu ilkelere uygun davranmak konusunda daha dikkatli olması gerektiğine karar verildi.

13 Aralık 214 tarihli ikinci çalışmada, dernek örgütlülüğü ile ilgili daha spesifik bir atölye gerçekleştirildi. Derneğin işlerinin sıralandığı atölyede bu işlerin paylaşımı, işlerin paylaşımında dernek üyelerinin birbiri arasındaki ilişkiler ve sorunlar üzerine odaklanıldı. Bireysel taleplerin ya da rahatsızlıkların da paylaşıldığı atölyede dernek üyelerinin hem işleri sağlıklı biçimde yürütebileceği hem de kendilerini iyi hissedebilecekleri formüller üzerine konuşuldu. Açık iletişimin önemine vurgu yapan atölye, örgüt içerisindeki iş bölümü, güven ilişkileri ve eleştirilerin tarzı hakkında yol gösterici ve verimli bir çalışma sundu.

10 Ocak 2015 tarihli son atölye çalışması, diğer iki çalışmanın deneyimi üzerine kurulan ve örgüt içi işbölümünün pratiğini göstermeye çalışan bir atölyeydi. Son atölye çalışması, kolaylaştırıcı Esen Özdemir’in gözlem ve önerilerinin paylaşıldığı; rotasyon, medya ile ilişkiler, sorumluluk ve gönüllülük gibi her örgütün temel dinamiklerinden olan kavramların, derneğimiz içerisinde nasıl algılandığı ve nasıl algılanması gerektiği üzerine yönlendirmelerin yapıldığı bütünleştirici bir atölyeydi.

  • Kadın Örgütlerine Ziyaretler ve Deneyim Paylaşımları

İlgili faaliyet; farklı örgütlerin kadına yönelik şiddetle mücadele yöntem ve teknikleri hakkında bilgi almak ve farklı kentlerdeki kadın örgütleriyle iletişimi güçlendirmek temel amaçlarıyla İstanbul Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Ankara Kadın Dayanışma Vakfı ve Mardin KAMER Derneği örgütlerinin ziyaret edilmesini içermektedir. Her üç kadın örgütüne de Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği üyelerinden üçer kişilik gruplarla ikişer günlük ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

İlk ziyaret 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Derneğimiz üyelerinden Gülser Kayır, Serpil Yalçın Elban ve Meltem Kurtulget’in katılımıyla İstanbul Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na yapılmıştır.

İki gün süren ziyarette vakfın çalışanları ve gönüllüleri ayrıca gönüllü psikolog ve avukatları ile görüşülmüştür. Vakfa başvuran kadınlara hukuki ve psikolojik desteğin veriliş yöntemleri, sığınağın çalışma süreci ve var olan durumu, başvuru alma yöntemleri, vakfın çalışma gruplarının çalışma biçimi, gönüllük ilişkileri, proje ve kaynak oluşturma gibi temel konularda sohbetler edilmiştir. Bu görüşmeler derneğimize, Mor Çatı’ya giden gönüllülerimiz tarafından yazılı ve sözlü iletilmiştir.

İkinci ziyaret 13-14 Şubat 2015 tarihlerinde Derneğimiz üyelerinden Esra Kavasoğlu Parlak, Serap Gürbüz ve Gurbet Kabadayı’nın katılımıyla Mardin KAMER Derneği’ne yapılmıştır. İki gün süren ziyarette Dernek yetkililerinden Tülay Elçioğlu ve Müzeyyen Köyan ile görüşülmüş, Mardin Vali yardımcısı Tolga Ersöz’ün ve KAMER gönüllüsü kadınların katıldığı bir toplantıda yer alınmış ve KAMER’in mahallelerde gerçekleştirdiği hane ziyaretleri faaliyetine katılım sağlanmıştır. Daha sonra ziyareti gerçekleştiren katılımcılarımız edindikleri bilgi ve deneyimi derneğimize aktarmışlardır.

Üçüncü ve son ziyaret 20-21 Mart 2015 tarihlerinde Derneğimiz üyelerinden Aylin Onursev, Emiş Vicdan Küçükaslan ve Meltem Kurtulget’in katılımıyla Ankara Kadın Dayanışma Vakfı’na yapılmıştır. İki gün süren ziyarette Latife Kahya, Candan Dumrul ve psikologlar gibi dernek üyeleri ile görüşülmüş, Ankara Kadın Dayanışma Vakfı’na başvuran kadınların başvuru süreçleri, hukuki ve psikolojik desteklerin nasıl verildiği, bu konulardaki koordinasyonun nasıl sağlandığı gibi temel konularda ayrıntılı görüşmelerde bulunulmuş ve bilgiler alınmıştır. Ziyareti gerçekleştiren katılımcılarımız edindikleri bilgi ve deneyimi derneğimize aktarmışlardır.

  • Kurumsal Kapasite Güçlendirme Çalışmaları
  • Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Belediyelere Farkındalık Geliştirme Çalışması

Bu faaliyet, projemizin yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık kazanması, var olan farkındalığın arttırılması amaçları ile 04-05 Aralık 2014 tarihlerinde, Zehra Tosun’un kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilmiştir.

İki gün süren faaliyet, saat 10.00-17.00 arasında düzenlenmiş ve faaliyete Konyaaltı Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Kepez Belediyesi’nden toplam 14 kişi katılmıştır. Eğitimin ilk gününde Zehra Tosun; tanışma etkinlikleri çerçevesinde gruplar oluşturarak ve powerpoint sunusu üzerinden açıklamalar yaparak katılımcılara “Toplumsal Cinsiyet” kavramını açıklamıştır. Bu kavram ile ilgili yorumları, katılımcıların yaşamlarından örnekler isteyerek ve katılımcı merkezli bir biçimde oluşturmaya çalışmıştır. İkinci günü ise şiddet ve kadına yönelik şiddet konusu merkeze alınarak planlanmıştır. Bu günde de çalışmalar katılımcıların kendi hayatlarından verdikleri örneklerle farkındalığın arttırılması yöntemiyle ilerlemiştir. Eğitimin sonunda katılımcılar gruplar oluşturarak bireysel ve çalışılan kurum olarak yapılabilecekler hakkında bir takım önerilerini yazmış, konuyla ilgili tartışmalar yapılmış ve öneriler sunulmuştur.

  • Baro Üyelerine Yönelik Süpervizyon Çalışması

Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu’ndaki kadın avukatların şiddetle mücadelede yaşadıkları sorunları ve yıpranmışlıkları azaltmak ve bu grubun kadına yönelik şiddetle mücadelelerini güçlendirmek amacıyla toplamda dört kez Psikolog Necla Ayhan Kayır tarafından psikodrama ve süpervizyon çalışması gerçekleştirilmiştir.

İlk faaliyette toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık ve psikodrama tekniklerine giriş çalışmaları yapılmıştır. İkinci faaliyette “güven ilişkisi” üzerine yoğunlaşılmıştır.  Çocukluk ve ergenlik anıları çalışması sırasında kız çocuk olarak doğmak ile başlayan “toplumsal cinsiyetimiz”in nasıl şekillendiği üzerine çalışma yapılmıştır. Bu konuda yaşanmışlıklar paylaşılmış ve psikodrama çalışması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü faaliyette; cinsiyetçi bakış açısı, kadınlara ve erkeklere özgü sıfatların neler olduğu konularına odaklanarak bu konuların bireysel ve küçük gruplar hâlinde tartışılması şeklinde ilerlemiştir. Atölyede sosyal roller üzerine çalışmalar yapılmış, iletişim biçimleri üzerine iletişim oyunları oynanmıştır. Dördüncü ve son süpervizyon faaliyetinde bir önceki süpervizyonda başlanan “Mesleki süpervizyon çalışması” başlıklı psikodramatik sahnelemelere devam edilmiştir. Avukat-müvekkil veya avukat-danışan ilişkinde neler olduğuna dair konuşulmuş, konuşma öncesi-karşılaşma anı ve sonrası; avukatlarda yaşanan iç konuşmalar ve duygu durumlarına odaklanılarak bu süreci anlamaya yoğunlaşılmıştır. Tükenmişlik sendromu ve danışanla kurulacak empatinin sınırları üzerinde durulmuştur.

  • Dernek Üyelerine Yönelik Süpervizyon Çalışması

Bu faaliyet Örgütlenme Desteği atölyelerinde açığa çıkan ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Sosyal hizmet uzmanı Filiz Demiröz’ün kolaylaştırıcılığında 21 Şubat 2015 tarihinde Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği aktif gönüllülerine yönelik olarak düzenlenen süpervizyon faaliyetine 15 kadın katılmıştır. Buz kırıcılar, oyunlar ve dramaların yer aldığı atölyede; gönüllülük esasıyla çalışan Derneğimizin iç işleyişi ile ilgili olarak grup ilişkileri, iş bölümü, karar alma süreçleri gibi konular üzerinde konuşulmuş; sorunlar ve çözüm yolları üzerine tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Dernek üyelerinin yaşadığı zorlukları anlatmalarını isteyen bir grup sunumundan hareketle tartışılan bu konularla ilgili olarak paylaşımın, açık iletişimin ve kişisel sınırların iyi tahlil edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.

Proje Sorumluları:

Aylin Onursev- Esra Kavasoğlu- Meltem Kurtulget-Nigar Duru