Kamile Yılmaz

5 Aralık 1934 yılında Türkiye kadınları seçme seçilme hakkına kavuştu. Ama öyle sanıldığı gibi gümüş tepside hazır sunulmadı. 1800 yıllarından beri hem Osmanlı’da hem Avrupa’da kadınlar bu hakkı almak için çabaladı. Her seferinde “Otur evinde, çocuk doğur, iyi anne ol” diyerek hadleri bildirildi! Yine de kadınlar zaman zaman bu uğurda mücadeleye devam ettiler.

Osmanlı’da kadınlar, özellikle saraya yakın olanlar eğitim alabiliyor, başka diller öğrenebiliyordu. Bu eğitim onlara sosyal yaşama katılsınlar diye değil, sadece kocalarına eğitimli bir eş, çocuklarına iyi bir anne olsunlar diyeydi. Kadın, eğitim aldıkça uyandı, yavaş yavaş sorgulamaya başladı. Hatta Avrupalı feministlerle yazışmaya, dergilere, gazetelere yazmaya, bazıları roman yazmaya başladı. Her türlü zorluklara karşın mücadeleyi sürdürdüler. Buldukları en küçük delikten aydınlığa sızdılar. Yazdıklarının altına kendi adlarını yazamasalar da vazgeçmediler.

1870 lerde Osmanlı kadınları kendi dergilerini çıkarmaya başladılar. Avrupa’daki feministlerle iletişime geçtiler. 1869’dan Cumhuriyete kadar çıkardıkları dergi sayısı 40’a ulaştı. Örneğin; Hanımlara Mahsus Gazete, Süs, Kadınlar Dünyası, Kadın, Kadınlık Hayatı v.b.

1919’dan itibaren oy hakkı aktif bir biçimde talep edilmeye başladı. Bu dönemde 30 kadar dernek kuruldu. Örneğin; Donanma Cemiyeti Hanımlar Şubesi, Kadınlar Heyeti Merkeziyesi, Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Hayriye, Biçki Yurdu, Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği, Asri Kadın Cemiyeti, Cemiyet-i Nisvan Heyet-i Edebiyesi, Türk ve Ermeni Kadınlar İttihat Cemit-i Hayriye, Kürt Kadınları Teal-i Nisvan Cemiyeti, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti vb.

İlk kez Nimet Cemil, feminizm kelimesini kullandı. Cumhuriyet tarihinin ilk partisi 16 Haziran 1923’te Nezihe Muhiddin başkanlığında kurulan “Kadınlar Halk Fırkası,” ancak Mustafa Kemal’in kuracağı Cumhuriyet Halk Fırkasına ilgi azalır diye kadınların partisi onaylanmadı. Parti kuramayan kadınlar, Nezihe Muhiddin başkanlığında “Türk Kadınlar Birliği”ni kurdu. 1925 seçimlerinden itibaren seçme ve seçilme hakkı için mücadele ettiler. 1935’te bu dernek kapatıldı. Bu konularda çalışan Halide Edip hain ilan edildi, yurt dışına kaçtı.

Kadınlar, eşit yurttaşlık hakları temelinde tartışmalar yaparken, Cumhuriyet dönemiyle birlikte iyi anneler olması öğütlenen “Yeni Çağdaş Türk Kadını” tipolojisi yaratılmaya çabalanmıştır. Sistem, kadınları kendi ideolojisi vasıtasıyla bölmüş ve mücadeleyi parçalamıştır.

1950- 60 arası şehirli ve köylü olarak, iki farklı kültür oluştu. Köyden kente gelen kadınlar, “Gecekondu kadını” olarak temizlik, çocuk bakımı, ev işlerinde şehirdeki orta sınıf kadınlarına hizmet eden kadınlar yarattı.

1968 öğrenci hareketlerinde kadınlar, öncü konumun gerisinde kaldılar. Türk solu, kadına geleneksel rolden öte bakış açısıyla bakamıyordu. Kadın sorununu işçi sınıfının kurtuluşuna bağlı olarak görüyordu.

1990 larda sol hareket, feministlerle yan yana geldi. Kürt hareketinin içinde ayrı bir kadın örgütlenmesi temelleri 1993’te atıldı.

2000 yılında başlayan Dünya Kadın Yürüyüşü, “Adil, eşit, dayanışmacı, demokratik, barışçıl bir dünya kurmaya çağırıyoruz,” talebiyle 2001 Ekimde Türkiye ayağını ördü.

Kadınların seçme seçilme ve başka kazanılmış haklarını düşündüğümüzde, Fatma Aliye, Suat Derviş, Halide Edip, Nezihe Muhiddin, Ulviye Mevlan Civelek, Mihri Müşfik, Fatma Nesibe’yi anmadan geçemeyiz. Bu isimler, 1927’de oy hakkı istediler. “Kadınlar Birliği Derneği” nin Trabzon’da yapılan kongresinde bir bildiri hazırlayıp meclise sundular. Talepleri reddedildi. O gün Cumhuriyet Gazetesi “Kokonalar Trabzon’da Ortaya Çıktı” diye başlık attı. Sözün özü, kadınların seçme seçilme hakkı kolay onaylanmadı. Kadınların yıllarca süren çabalarıyla alındı.

Şimdi oturup düşünürsek, gerçekten kadın özgür iradesiyle seçebiliyor mu? Yoksa işaret edilen yere mi kimliğini basıyor? Hâlâ ülkemizde kadın, eşini, işini bile kendi seçemiyor. Demek ki mücadele son hızıyla devam edecek, etmeli. Yanıltılan kadınlar, farkına varmalı, farkında olanlar buna yardımcı olmalı. Kadın dayanışması hızla çoğalmalı. Rekabet uzaklaştırılmalı. 5 Aralık günü artık bize ezberletilen şiirlerin okunmasından çok, gerçeklere ışık tutulmalı. Gerçekleri yazan, söyleyenlere kulak verilmeli. Geçmişte emeği geçen kız kardeşlerimizi anmalı, emeklerine sahip çıkıp yükseltmeli. Kadınlar olarak en önemlisi kendi gücümüzün farkına varmalı. Birey olduğumuzu unutmamalı. Bilmeliyiz ki bu dünyada barışçıl hayatı kadınlar örecek. Görevimiz zor ve meşakkatli ama kadın karar verirse geri dönüşü yoktur…

 

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПРАВА ЖЕНЩИН НА ВЫБОРЫ В МИРЕ

Камиль Йылмаз

5 декабря 1934 года Турция получила право голоса для женщин. Но его не преподнесли в готовом виде на блюдечке с голубой каемочкой, как считалось. С 1800 года женщины боролись за это право как в Османской империи, так и в Европе. Каждый раз, когда они говорили: «Сиди дома, рожай детей, будь хорошей матерью», объявлялись их пределы! Тем не менее, женщины время от времени продолжали бороться за это дело.

В Османской империи женщины, особенно приближенные к дворцу, могли получать образование и изучать другие языки. Это образование предназначалось не для участия в общественной жизни, а только для того, чтобы быть образованной женой для своих мужей и хорошей матерью для своих детей. Женщина проснулась, так как получила образование и начала медленно расспрашивать. Она даже стала переписываться с европейскими феминистками, писать для журналов, газет, некоторые пишут романы. Несмотря на все трудности, они продолжали борьбу. Они пробирались к свету через самое маленькое отверстие, какое только могли найти. Хотя они и не могли написать свои имена под тем, что писали, они не сдавались.

В 1870-х годах османские женщины начали издавать собственные журналы. Они связались с феминистками в Европе. Количество журналов, которые они издавали с 1869 года по республике, достигло 40. Например; Женская газета Махсус, Орнамент, Женский мир, Женщина, Женская жизнь и т. Д.

Начиная с 1919 г. стали активно требовать права голоса. За этот период было создано около 30 ассоциаций. Например; Женское отделение Военно-морского общества, Центр женских делегаций, Османское общество занятости женщин Хайрие, Бички Юрду, Османская ассоциация защиты турецких женщин, Современное женское общество, Литературная делегация общества Нисван, Союз турецких и армянских женщин Джемит-и Хайрие, Курдский женский чирок – Общество Нисван, Черкесское женское общество Теавун и др.

Впервые Нимет Джемиль употребила слово феминизм. Первая партия в истории республики, «Женская народная партия», которая была основана 16 июня 1923 года под председательством Незихе Мухиддина, однако женская партия не была утверждена, поскольку интересы Народно-республиканской партии были основанный Мустафой Кемалем, уменьшится. Женщины, которые не смогли создать партию, основали «Союз турецких женщин» под председательством Незихе Мухиддина. Они боролись за право голосовать и быть избранными начиная с выборов 1925 года. В 1935 году это объединение было закрыто. Халид Эдип, работавший над этими вопросами, был объявлен предателем и бежал за границу.

Пока женщины обсуждали на основе равных гражданских прав, была предпринята попытка создать типологию «новой современной турецкой женщины», которой советовали быть хорошими матерями в республиканскую эпоху. Система разделила женщин своей идеологией и разделила борьбу.

Между 1950 и 1960 годами возникли две разные культуры: городская и сельская. Женщины, приехавшие из деревни в город, создали женщин, которые, как «женщины из трущоб», обслуживали женщин среднего класса в городе уборкой, уходом за детьми и работой по дому.

В студенческих движениях 1968 года женщины отставали от авангарда. Турецкие левые не могли смотреть на женщин с точки зрения, выходящей за рамки традиционной роли. Она видела, что женская проблема связана с эмансипацией рабочего класса.

В 1990-х левое движение бок о бок с феминистками. Основы отдельной женской организации в рамках курдского движения были заложены в 1993 году.

Всемирный Марш Женщин, стартовавший в 2000 году, в октябре 2001 года развернулся в Турции с требованием «Мы призываем к установлению справедливого, равноправного, солидарного, демократического и мирного мира».

Когда мы думаем о праве женщин быть избранными и других неотъемлемых правах, мы не можем не упомянуть Фатьму Алие, Суат Дервиш, Халиде Эдип, Незихе Мухиддин, Ульвие Мевлан Цивелек, Михри Мюшфик, Фатьму Несибе. Эти имена требовали права голоса в 1927 году. Они подготовили заявление на съезде «Союза женщин», проходившем в Трабзоне, и представили его в парламент. Их требования были отклонены. В тот день газета Cumhuriyet вышла с заголовком «Коконы появились в Трабзоне». Короче говоря, право голоса женщин не было легко одобрено. Это было приобретено в результате многолетних усилий женщин.

Теперь, если мы сядем и подумаем, может ли женщина действительно выбирать по своей воле? Или он печатает свой ID там, где он указан? Тем не менее, в нашей стране женщины не могут выбирать себе супруга или даже работу. Так что борьба будет продолжаться полным ходом, она должна. Заблудшие женщины должны знать об этом, те, кто осознает, должны помочь этому. Женская солидарность должна быстро возрастать. Конкуренцию надо убрать. 5 декабря надо отбрасывать факты, а не читать заученные стихи. Тех, кто пишет правду, нужно слушать. Мы должны почтить память наших сестер, которые внесли свой вклад в прошлом, защитить и поддержать их усилия. Для женщин важнее всего осознать свою силу. Мы не должны забывать, что мы личности. Мы должны знать, что женщины будут вязать мирную жизнь в этом мире. Наша задача трудна и трудна, но если женщина решит, пути назад нет…